Plan dnia

630 –  800 Przychodzenie dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne. Konsultacje indywidualne z rodzicami. Zabawy swobodne, spontaniczne. Indywidualna praca z dziećmi. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela, w tym obowiązkowe zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne o wielostronnym ruchu.

800 – 830  Przygotowanie od śniadania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych.

830 – 900  Śniadanie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania.

900 – 1130 Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych. Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu, w szczególności zajęć ruchowych, sportowych, prowadzenie obserwacji przyrodniczych. Spacery, wycieczki. Zabawy swobodne, spontaniczne.

1130 – 1200  Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe.  Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

1200 - 1230  Obiad. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie prawidłowej postawy. Rozwijani umiejętności posługiwania się sztućcami. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu obiadu.

1230 – 1345  Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali zajęć lub na powietrzu. Indywidualna praca z dziećmi. Zabawy na powietrzu z wykorzystaniem urządzeń relaksacyjnych.

1345 - 1400  Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

1400 - 1420   Podwieczorek. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, Zachowanie prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych, samoobsługowych i porządkowych po zakończeniu posiłku.

1420 - 1600  Dowolna działalność dzieci, zabawy w Sali lub na powietrzu. Kontakty indywidualne z rodzicami. Czynności organizacyjne. 

Statut Przedszkola

STATUT

Przedszkola Nr 1 w Sławnie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Przedszkole Nr 1 w Sławnie, zwane dalej Przedszkolem działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. Nr 16, poz. 95 ze zm.).

 2. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zm.).

 3. Uchwały Nr XXVIII/167/2008 Rady Miasta w Sławnie z dnia 29 sierpnia 2008r.

  w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Przedszkola Miejskie w Sławnie celem przekształcenia w jednostki budżetowe.

 4. Uchwały Nr XXVIII/166/2008 Rady Miasta w Sławnie z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez miasto Sławno.

 5. Niniejszego statutu.

§2

 1. Przedszkole jest placówką publiczną prowadzoną przez Samorząd Miasta Sławna.

 2. Przedszkole jest jednostką budżetową, której nazwa brzmi:

Przedszkole Nr 1
     im. Kubusia Puchatka
     ul. Wojska Polskiego 2
     76 -  100 Sławno

3. Przedszkole posiada i posługuje się znakiem firmowym oraz hymnem.

§3

1.Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się zakwalifikowanie do placówki przedszkolnej dziecka upośledzonego fizycznie i psychicznie nie wymagającego odrębnej pracy opiekuńczo - wychowawczej i dydaktycznej : przewiduje się tworzenie oddziałów integracyjnych.

II. CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§4

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

 2. Celem przedszkola jest:

 1. objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego ich rozwoju,

 2. stymulowanie rozwoju wychowanka,

 3. kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego świata,

 4. wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka,

 5. przygotowanie do osiągnięcia gotowości szkolnej,

 6. umożliwienie dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

 1. Do zadań przedszkola należy w szczególności:

 1. kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej,

 2. budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną,

 3. nabywanie przez dziecko kompetencji językowej, a w tym nabywanie umiejętności czytania i kreślenia symboli graficznych,

 4. integrowanie treści edukacyjnych,

 5. wdrażanie paradygmatu edukacyjnego określanego jako podejście sytuacyjne,

 6. wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy,

 7. prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka,

 8. współpraca z poradnią psychologiczno - pedagogiczną w celu udzielania dziecku pomocy specjalistycznej,

 9. organizacja opieki dzieciom specjalnej troski, uczęszczającymi do przedszkola.

§5

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a  w szczególności:

 1. zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,

 2. zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa - zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,

 3. stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,

 4. podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy odbywają się na wyznaczonych terenach ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci,

 5. przedszkole organizuje stałą bądź doraźną pomoc materialną dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

 1. Za bezpieczeństwo dziecka w drodze do i z przedszkola odpowiadają rodzice (prawni opiekunowie).

 2. Na wniosek rodziców przedszkole organizuje dla dzieci nieodpłatne lekcje religii. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na religię, mają zapewnioną opiekę nauczyciela.

 3. Zasady organizacji religii określają odrębne przepisy.

 4. Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.

III.ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§6

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

 2. Rada pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w zależności od potrzeb placówki i realizacji założeń programowych.

 3. Przedszkole jest pięcio oddziałowe.

§7

 1. Przedszkole zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

 2. Nauczyciele realizują zadania wychowawczo - dydaktyczne i opiekuńcze na podstawie:

 1. podstawy programowej opracowanej przez MEN,

 2. programu wychowania w przedszkolu wybranego z zestawu programów i programów autorskich opracowanych samodzielnie.

 1. Wybrane przez nauczycieli programy wychowania przedszkolnego dopuszcza do użytku dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców oraz opinii Rady Pedagogicznej wyrażonej w formie uchwały.

§8

 1. Liczbę miejsc w przedszkolu ustala organ prowadzący placówkę.

 2. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25. W oddziałach integracyjnych powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych.

 3. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora i zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną.

 4. Arkusz organizacji przedszkola, zaopiniowany przez radę pedagogiczną oraz organ nadzoru pedagogicznego, zatwierdza organ prowadzący.

 5. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w arkuszu organizacyjnym, dyrektor sporządza aneks, który zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

 6. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

 1. czas pracy poszczególnych oddziałów,

 2. liczbę pracowników,

 3. ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielanych przez organ prowadzący przedszkole,

 4. terminy przerw w pracy przedszkola.

7. Dzienny czas pracy przedszkola ustalany jest z organem prowadzącym na dany rok szkolny   uwzględnieniem aktualnych potrzeb środowiska i określany jest na nie mniej niż 5 godzin i nie więcej niż 10 godzin dziennie.

8. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej w sezonie letnim, ustalonej z organem prowadzącym.

9. Przerwa wakacyjna wykorzystywana jest na przeprowadzenie prac modernizacyjnych, remontowych oraz porządkowo - gospodarczych .

10 .Dyrektor przedszkola może organizować grupy łączone odpowiednio do zmniejszonej liczby wychowanków.

11. Nauczyciele nie pracujący bezpośrednio z dziećmi, przy zmniejszonej liczbie wychowanków, pozostają do dyspozycji dyrektora realizując zadania zapewniające prawidłową działalność przedszkola.

12. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie realizacji podstawy programowej.

13. Organizację  pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia zatwierdzony przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej.

14. Ramowy rozkład dnia uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne oraz oczekiwania rodziców i jest dostosowany do założeń programowych.

15. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

16. Ramowy rozkład dnia w miarę potrzeb może być zmieniony w danym dniu.

17. Zalecany jest jak najdłuższy codzienny pobyt dzieci na świeżym powietrzu.

§9

 1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

 2. Czas trwania zajęć dydaktyczno - wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić od 15 do 30 minut.

 3. W przedszkolu dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych (np. nauka języka obcego, zajęcia taneczne, nauka religii itp.). Uczęszczanie dziecka na te zajęcia zależy od dobrowolnej decyzji rodziców.

 4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

 1. z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut,

 2. z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut.

 1. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 2. Zajęcia dodatkowe organizowane są poza czasem przeznaczonym na realizację podstawy programowej.

 3. Opłatę za zajęcia dodatkowe wykraczające poza podstawę programową ponoszą w całości rodzice.

§10

1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczycielka opiekowała się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

§11

Kierunkiem działania i doskonalenia pracy nauczycielek będą działania nowatorskie zaakceptowane przez radę pedagogiczną, zalecenia nadzoru pedagogicznego i organu prowadzącego przedszkole.

§12

Przedszkole współdziała z nauczycielem doradcą metodycznym w zakresie ustawicznego doskonalenia działalności pedagogicznej przedszkola.

§13

 1. Przedszkole może być miejscem praktyk pedagogicznych dla potrzeb zakładu kształcenia nauczycieli lub instytucji naukowej. Szczegółowe zasady organizowania praktyk określają odrębne przepisy.

 2. Przedszkole może być placówką eksperymentalną na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

IV. ORGANY PRZEDSZKOLA

§14

Organami przedszkola są:

 1. dyrektor przedszkola,

 2. rada pedagogiczna,

 3. rada rodziców.

§15

1.  Dyrektora powołuje organ prowadzący zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

2. Dyrektor realizuje zadania określone w ustawie o systemie oświaty i ustawie Karta Nauczyciela we współdziałaniu z radą pedagogiczną, rodzicami i organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz inne zadania wynikające ze szczegółowego zakresu czynności dyrektora.

3.Dyrektor przedszkola w szczególności:

 1. kieruje działalnością przedszkola, reprezentuje ją na zewnątrz,

 2. sprawuje nadzór pedagogiczny,

 3. koordynuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania pro zdrowotne,

 4. przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwały lub je wstrzymuje w przypadku gdy są niezgodne z przepisami prawa,

 5. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

 6. systematycznie zapoznaje radę pedagogiczną z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego,

 7. wydaje zarządzenia wewnętrzne,

 8. może w porozumieniu z radą pedagogiczną powołać zespół kierowniczy, który jest organem doradczym. W skład zespołu kierowniczego wchodzi dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej,

 9. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

 2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola;

 3. występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród przyznawanych przez organy wyższego szczebla i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.

  5. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i rodzicami

 1. Rada pedagogiczna jako organ kolegialny nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu realizuje zadania wynikające z celów kształcenia, wychowania i opieki.

 2. Rada pedagogiczna działa na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu.

 3. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w szczególności:

 1. zatwierdzanie planów placówki,

 2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,

 3. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

 4. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków.

9. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 1. organizację pracy przedszkola,

 2. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

 3. propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

 4. programy wychowania przedszkolnego wybrane przez nauczycieli poszczególnych grup

10. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola albo jego zmiany i uchwala statut oraz zachodzące w nim zmiany.

 1. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu.

 2. Rada rodziców jest społecznie działającą reprezentacją rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola działającą na rzecz placówki.

 3. Zasady tworzenia Rady Rodziców i jej działalności określa szczegółowo regulamin Rady Rodziców

 4. Kompetencje Rady Rodziców wynikają z ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz rozporządzeń do ustawy.

 5. Rada Rodziców składa się z przedstawicieli z każdej grupy wiekowej wybranych na pierwszych, organizacyjnych, zebraniach grupowych w każdym, nowym roku szkolnym

 6. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

 7. Zadaniem rady rodziców jest w szczególności:

 1. współudział w bieżącym programowaniu pracy przedszkola,

 2. pomoc w organizacji i poprawie warunków pracy przedszkola,

 3. organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, przedszkolu i środowisku lokalnym

 4. w celu wspierania działań przedszkola, gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek oraz innych źródeł, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy,

 5. opiniowanie programu rozwoju placówki i programów wychowania w przedszkolu dopuszczonych do użytku

 6. wyrażanie opinii na temat funkcjonowania placówki

 7. wyrażanie opinii dotyczącej pracy nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowego

  18. Organy przedszkola współdziałają ze sobą mając na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom oraz podnoszenie jakości pracy placówki.

19. Organy przedszkola dają każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych w przepisach prawa. Zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy sobą.

20 Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki,uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

21. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach opieki i kształcenia dzieci, a w szczególności:

 1. nauczyciele utrzymują stały kontakt z rodzicami, udzielają rzetelnych informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju,

 2. rodzice mają prawo znać zadania wynikające z planu rozwoju przedszkola oraz znać tematy i treści planów miesięcznych poszczególnych oddziałów.

22. Prawa i obowiązki rodziców zostały zawarte w planie wychowawczym przedszkola.

23. Formy współpracy przedszkola z rodzicami to w szczególności:

 1. spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w miarę potrzeb bieżących na wniosek rodziców lub nauczycieli, lecz nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym,

 2. konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem i nauczycielami,

 3. kąciki dla rodziców,

 4. zajęcia otwarte.

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§16

W przedszkolu powołuje się dyrektora, zatrudnia się nauczycieli w liczbie wynikającej z czasu pracy i ilości oddziałów oraz pracowników administracji i obsługi w liczbie uzależnionej od ustalonych potrzeb.

§17

 1. Liczbę pracowników ustala Dyrektor Przedszkola.

 2. Zasady zatrudniania i wynagradzania oraz warunki pracy poszczególnych pracowników określają odrębne przepisy.

 3. Dyrektor przedszkola ustala poszczególnym pracownikom określony zakres obowiązków.

§18

 1. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.

 2. Upoważnia się dyrektora przedszkola do wydawania zarządzeń dotyczących organizacji i bezpieczeństwa pracy placówki.

 3. W zależności od stopnia organizacyjnego placówki, za zgodą organu prowadzącego, może być utworzone stanowisko wicedyrektora przedszkola lub inne stanowiska kierownicze.

 4. W przedszkolu do czterech oddziałów, dyrektora (podczas jego nieobecności w placówce), może zastępować, wyznaczony przez niego w porozumieniu z radą pedagogiczną, nauczyciel tego przedszkola. Funkcja ta sprawowana jest społecznie.

 5. Do zadań nauczyciela zastępującego dyrektora należy w szczególności:

 1. zastępowanie dyrektora w przypadkach jego nieobecności, a więc pełnienie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy w przedszkolu oraz zapewnienie właściwej organizacji i przebiegu pracy.

 2. pomoc dyrektorowi we wszelkich działaniach wynikających z przepisów szczególnych.

§19

1.  W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

2. Do podstawowych zadań nauczyciela przedszkola należy w szczególności:

 1. ponoszenie odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu wychowanków w czasie ich pobytu w przedszkolu i poza jego terenem,

 2. planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktycznej zgodnie z wybranymi programami oraz odpowiedzialność za jej jakość,

 3. tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci i ich zdolności oraz zainteresowania, dążenie do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy,

 4. wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno - kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń,

 5. zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka, otaczanie indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowywanie metod i form pracy do jego możliwości,

 6. współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z realizowanego w danym oddziale programu wychowania przedszkolnego,

 7. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci,

 8. objęcie obserwacją wszystkich dzieci w oddziale co najmniej trzy razy w roku, rejestrowanie spostrzeżeń w arkuszach obserwacji, gromadzenie dokumentacji dotyczącej obserwacji w indywidualnych teczkach dzieci,

 9. współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno - pedagogiczną, opiekę zdrowotną oraz innymi służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów,

 10. planowanie własnego rozwoju zawodowego- systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

 11. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,

 12. przekazywanie rodzicom informacji z realizacji zadań pedagogicznych na tablicach grupowych,

 13. współuczestniczenie w planowaniu, organizowaniu i przeprowadzaniu mierzenia jakości pracy przedszkola,

 14. prowadzenie dokumentacji z przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 15. realizowanie zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,

 16. branie czynnego udziału w pracach rady pedagogicznej, realizowanie jej postanowień i uchwał.

 17. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym.

 18. nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków, stosować maści, itp.

3.  Nauczyciel służbowo odpowiada przed dyrektorem za poziom pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej oraz za stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń, przydzielonych mu środków dydaktycznych oraz realizuje zadania zlecone przez dyrektora placówki a wynikające z jej bieżącej działalności.

 1. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, doradcy metodycznego i rady pedagogicznej oraz ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

5. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca, którego zadaniem jest sprawowanie opieki wychowawczej nad dzieckiem , w szczególności:

 1. tworzenie warunków wspomagających rozwój

 2. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w grupie

 3. planowanie i organizowanie z dziećmi i ich rodzicami różne formy życia społecznego, rozwijające jednostki i integrujące grupę

 4. współdziałanie z nauczycielami pracującymi w jego grupie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu dzieci, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka /zarówno dzieciom szczególnie uzdolnionym jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami/.

 5. utrzymywanie kontaktu z rodzicami dzieci w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,  współdziałanie z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach, włączania ich w sprawy życia grupy i przedszkola.

 6. prowadzenie dokumentacji danego oddziału poprzez  dokonywanie wpisów danych osobowych dzieci do dziennika, stałe kontrolowanie wpisów dokonywanych przez innych nauczycieli

 7. prowadzenie dokumentacji wychowawcy (plan wychowawczy, scenariusze zebrań z rodzicami)

 8. współdziałanie ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień dzieci, w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla nich i doradztwa dla ich rodziców.

§20

1. Do zadań pracowników administracji i obsługi należy w szczególności:

 1. bezpieczeństwo i zdrowie dzieci,

 2. organizacja żywienia,

 3. utrzymywanie porządku w pomieszczeniach i otoczeniu przedszkola,

 4. utrzymywanie we właściwym stanie używalności sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych,

 5. współdziałanie w procesie wychowawczo - dydaktycznym i innych zadaniach przedszkola.

 6. Prowadzenie spraw kadrowych, socjalnych, bhp pracowników przedszkolach

 7. prowadzenie spraw księgowych placówki

 1. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników ustala dyrektor i znajduje się on w aktach osobowych poszczególnych pracowników placówki.

§21

1. Intendent wykonuje prace związane z całością spraw administracyjno –gospodarczych w przedszkolu. Do jego obowiązków należy:

 1. organizowanie żywienia w placówce zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami obowiązującymi w tym zakresie

 2. sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola

 3. załatwianie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń i sprzętu (konserwacja i remonty)

 4. zaopatrywanie przedszkola w żywność, sprzęt i środki chemiczne

 5. dbanie o prawidłowe przechowywanie produktów żywnościowych

 6. nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych dzieciom

 7. sporządzanie jadłospisów,

 8. uczestniczenie w ogólnych zebraniach rodziców, w razie potrzeb w posiedzeniach rady pedagogicznej i rady rodziców

 9. prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami

 10. wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy w placówce

2. Robotnik prac lekkich zobowiązany jest:

1.  utrzymywać w czystości przydzielone pomieszczenia,

2.  raz w miesiącu czyścić okna i stolarkę w przydzielonych pomieszczeniach

 1. podawać dzieciom posiłki

 2. sprzątać przydzielone pomieszczenia, po remontach bieżących i generalnych

  doprowadzać wszystkie pomieszczenia do stanu używalności

5.  utrzymywać w odpowiednim stanie technicznym powierzony sprzęt,

6.  prać firany, ręczniki używane w przedszkolu, wykonywać prace związane z prasowaniem

7.  otaczać wychowanków troskliwą opieką, czuwać nad bezpieczeństwem dzieci,

8. wspólnie pracować z nauczycielem nad nauką nawyków higienicznych, kulturalnych i porządkowych u dzieci

9.  pomagać dzieciom:

-w ubieraniu i rozbieraniu

-przy korzystaniu z toalety,myciu się,

-w trakcie posiłków i niektórych zajęć i zabaw

10.  wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy w placówce

3. Kucharka zobowiązana jest:

 1. przyrządzać punktualnie zdrowe zgodne z obowiązującymi normami posiłki

 2. przyjmować produkty z magazynu, kwitować ich odbiór w raportach żywieniowych i dbać o racjonalne ich zużycie, prowadzić magazyn podręczny

 3. utrzymywać w odpowiednim stanie powierzony sprzęt kuchenny i dbać o higienę pomieszczeń kuchennych

 4. brać udział w ustalaniu jadłospisów

 5. wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy w przedszkolu

4. Pomoc kuchenna zobowiązana jest:

 1. pomagać kucharzowi w przyrządzaniu posiłków

 2. utrzymywać w czystości kuchnię, sprzęt i naczynia kuchenne oraz pomieszczenia kuchni i magazynów

5. Konserwator zobowiązany jest:

 1. pomagać intendentowi w przynoszeniu zakupionych towarów do placówki

 2. utrzymywać w należytym porządku oraz pielęgnować roślinność w ogrodzie przedszkolnym

 3. dbać o stan techniczny urządzeń, dokonywać bieżących napraw sprzętu i urządzeń w przedszkolu

 4. wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora placówki, a wynikające z organizacji pracy w przedszkolu.

§22

1. Nauczyciele oraz inni pracownicy odpowiedzialni są za zapewnienie pełnego bezpieczeństwa dzieciom pozostawionym pod opieką przedszkola

 1. Nauczyciele i inni pracownicy zobowiązani są natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci.

 2. Nauczyciele i inni pracownicy powinni zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola. W razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie placówki i zawiadomić dyrektora ( w szczególnych okolicznościach policję) o fakcie przebywania osób postronnych.

 3. Nauczyciele lub inni pracownicy przedszkola powinni niezwłocznie zawiadomić dyrektora (w szczególnych okolicznościach policję) o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia dzieci

 4. W trakcie zabaw, spacerów i wycieczek poza terenem przedszkola zapewniona jest opieka nauczyciela oraz dodatkowo na każde 15 dzieci jedna osoba dorosła (drugi nauczyciel, woźna oddziałowy, rodzic lub inny kompetentny pracownik przedszkola),

 5. Wyjazd zorganizowanej grupy na wycieczkę musi być zgłoszony przez kierownika wycieczki na druku „Karta wycieczki”. Rodzic musi wyrazić pisemną zgodę na uczestnictwo dziecka w wycieczkach i wyjściach poza teren przedszkola . Dopuszcza się wprowadzenie druku „zgoda rodzica na uczestnictwo dziecka w wycieczkach, spacerach i innych wyjściach poza teren przedszkola w roku szkolnym...” – podpisanego przez rodzica na pierwszym (organizacyjnym) spotkaniu

 6. Za prawidłowy i bezpieczny dobór pomocy, zabawek i sprzętu znajdującego się w sali zabaw odpowiada nauczyciel, któremu powierzono oddział

 7. Nauczyciel nie odpowiada za wartościową biżuterię noszoną przez dzieci

 8. W czasie zajęć dodatkowych opiekę nad dziećmi sprawuje osoba prowadząca te zajęcia. Osoba ta ponosi pełną odpowiedzialność za życie i zdrowie dzieci. Jest ona odpowiedzialna również za odbieranie i przyprowadzanie dzieci do nauczyciela sprawującego opiekę nad grupą, do której należą.

 9. W Przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich - wyjątkiem jest zagrożenie życia dziecka.

 10. w sytuacjach nagłego pogorszenia się stanu zdrowia dziecka wzywane jest pogotowie. Jednocześnie o zdarzeniu informowani są rodzice.

 11. w przypadku zachorowania dziecka na terenie przedszkola powiadamia się o tym rodziców lub opiekunów. W innych uzasadnionych przypadkach (losowych, zagrożenia życia dziecka) przedszkole wzywa karetkę pogotowia i powiadamia rodziców. Dziecko zostaje powierzone opiece lekarskiej (np. lekarzowi z karetki pogotowia) i do czasu pojawienia się rodziców (prawnych opiekunów) pozostaje w obecności nauczyciela lub dyrektora, którzy towarzyszy dziecku.

 12. Nauczyciel lub inny pracownik przedszkola, który zauważył lub dowiedział się o wypadku, jakiemu uległ przedszkolak, jest zobowiązany udzielić niezwłocznie pierwszej pomocy poszkodowanemu dziecku i natychmiast wezwać pomoc lekarską. Następnie zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola, rodziców lub prawnych opiekunów dziecka i zabezpieczyć miejsce wypadku.

 13. W przypadku podejrzenia o zatrucie pokarmowe lub chorobę zakaźną na terenie przedszkola, dyrektor zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić właściwego inspektora sanitarnego

 14. Przedszkole stwarza możliwość ubezpieczenia - w każdym roku ubezpieczane są dzieci za zgodą i na koszt rodziców od następstw nieszczęśliwych wypadków w uzgodnionej przez nich firmie ubezpieczeniowej

§23

Zasady zatrudnienia i wynagradzanie nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.

V.WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§24

1.Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

2.Dziecko w wieku 6-ciu lat ma obowiązek odbycia rocznego przygotowania do podjęcia nauki w szkole.

 1. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.

 2. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły podstawowej, w której obwodzie dziecko mieszka.

 3. W indywidualnych przypadkach, przyjmując pewną tolerancję, dyrektor może wyrazić zgodę na uczęszczanie do przedszkola dziecka, które ukończyło 2,5 roku życia.

§25

Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasady powszechnej dostępności.

 1. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest „Karta zgłoszenia dziecka”.

 2. W przypadku, gdy ilość zgłoszonych dzieci do przedszkola przekracza liczbę miejsc, dyrektor powołuje komisję kwalifikacyjną do spraw przyjęć dzieci do przedszkola.

 3. W przypadku, gdy ilość zgłoszonych do przedszkola dzieci jest mniejsza od liczby miejsc, dyrektor przedszkola może odstąpić od powoływania komisji kwalifikacyjnej. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są:

 1. dzieci 6- letnie

 2. dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci

 3. dzieci matek i ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,

 4. dzieci z rodzin zastępczych,

 5. dzieci już uczęszczające do przedszkola oraz ich rodzeństwo

 6. dzieci rodziców pracujących

 7. dzieci z rodzin wielodzietnych

 8. dzieci z terenu Gminy Sławno w przypadku występowania wolnych miejsc w przedszkolu.

6. Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci w ciągu roku szkolnego w zależności od liczby miejsc.

§26

1. Dzieci w przedszkolu są grupowane według zbliżonego wieku.

2. Dzieci korzystają z posiłków, a ich ilość zależy od czasu pobytu w placówce w ciągu dnia.

3. Dzieci6-letnie w oddziałach 5-cio godzinnych mogą korzystać z posiłków przygotowywanych w przedszkolu na wniosek rodziców.

§27

1. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawo do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

 2. bezpieczeństwa,

 3. opieki i ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,

 4. ochrony i poszanowania jego godności osobistej,

 5. życzliwego i podmiotowego traktowania,

 6. szacunku dla wszystkich jego potrzeb i akceptacji jego osoby,

 7. aktywności,

 8. indywidualizacji,

 9. rozwijania zainteresowań i talentu,

 10. organizowania życia społecznego,

 11. integracji.

2. Szczegółowe prawa i obowiązki dziecka znajdują się w planie wychowawczym przedszkola.

§28

1.Przedszkole zapewnia bezpieczeństwo dzieciom realizując zadania określone w przepisach prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:

 1. systematyczne kontrolowanie miejsc, w których przebywają dzieci (sala zabaw, szatnia, łazienka, ogród przedszkolny, miejsca spacerów i wycieczek),

 2. dbanie przez wszystkich pracowników o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie ich pobytu w przedszkolu,

 3. zapewnienie opieki nie mniej niż dwie osoby dorosłe w czasie zajęć poza przedszkolem.

 4. Wycieczki i spacery poza teren przedszkola organizowane są zgodnie z obowiązującym regulaminem

§29

W sprawowaniu opieki nad wychowankami konieczne jest przestrzeganie przez rodziców i opiekunów obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. Dzieci mogą również być odbierane przez osoby upoważnione przez rodziców, zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo.

§30

1. Rodzice powinni informować o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu.

2. W przypadku choroby zakaźnej wychowanka jego rodzice zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie dyrektora przedszkola.

3. Jeżeli służba sanitarno - epidemiologiczna uzna placówkę za zagrożoną epidemiologicznie dyrektor powinien niezwłocznie powiadomić o tym wszystkich rodziców i szczegółowo pouczyć ich o obowiązkach, tzn. o obowiązujących w tym zakresie przepisach sanitarnych.

§31

1.Dyrektor przedszkola po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,może dokonać skreślenia dziecka z listy wychowanków gdy:

 1. dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez okres 2 tygodni, a rodzice nie zgłoszą przyczyny nieobecności,

 2. rodzice nie uregulowali odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu przez okres powyżej 2-ch miesięcy,

 3. rodzice nie przestrzegają postanowień niniejszego statutu.

§32

1. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z 1, 2, lub 3 posiłków.

2. Dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez dyrektora poza sięgnięciu opinii Rady Rodziców.

3. Koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywane są przez rodziców (prawnych opiekunów).

4. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, rodzicom przysługuje zwrot wpłaty za wyżywienie.

5. Z wyżywienia mogą również korzystać pracownicy przedszkola wnosząc opłatę w wysokości ustalonej stawki żywieniowej oraz kosztów administracyjno- rzeczowych.

6  Rodzice wychowanków wnoszą odpłatność za świadczone usługi w wysokości rzeczywistych, aktualnych kosztów surowca zużytego do przyrządzania posiłków.

7. Wysokość opłat za świadczone usługi – opłatę stałą ustala organ prowadzący, koszt wyżywienia – stawkę żywieniową ustala dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców

8. Opłaty naliczane są przez i intendentkę i podane do wiadomości rodziców. Rodzice dokonują wpłat należności na konto bankowe jednak nie później niż do 15 dnia każdego miesiąca. Za nieterminowe wpłaty pobierane są odsetki ustawowe.

VI.DOKUMENTACJA PRZEDSZKOLA

§33

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację stosownie do obowiązujących przepisów w zakresie działalności:

 1. dydaktyczno - wychowawczej,

 2. administracyjnej,

 3. gospodarczej i finansowej,

 4. innej wynikającej z potrzeb placówki.

§34

Przedszkole używa pieczęci urzędowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§35

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

§36

1.Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej : nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

2. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

 1. wywieszanie statutu na tablicy ogłoszeń

 2. udostępnienie statutu przez dyrektora przedszkola.

§37

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2009r.

Prawa i obowiązki dziecka w przedszkolu

Janusz Korczak                  PROŚBA  DZIECKA

 

1.             Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego wszystkiego, czego się domagam. To tylko próba sił z mojej strony.

2.             Nie bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję – poczucia bezpieczeństwa.

3.             Nie rób ze mnie większego dziecka niż jestem. To sprawia, że przyjmuję postawę głupio dorosłą.

4.             Nie bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko ty możesz pomóc mi zwalczyć zło, póki jest to jeszcze możliwe.

5.             Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. O wiele bardziej przejmuję się tym, co mówisz, jeśli rozmawiamy w cztery oczy.

6.             Nie chroń mnie przed konsekwencjami. Czasami dobrze jest nauczyć się  rzeczy bolesnych i nieprzyjemnych.

7.             Nie wmawiaj mi, że błędy,  które popełniam, są grzechem. To zagraża mojemu poczuciu wartości.

8.            Nie przejmuj się za bardzo, gdy mówię, że cię nienawidzę. To nie ty jesteś moim wrogiem, lecz twoja miażdżąca przewaga.

9.             Nie zwracaj zbytniej uwagi na moje drobne dolegliwości. Czasami wykorzystuję je, by przyciągnąć twoją uwagę.

10.          Nie zrzędź. W przeciwnym razie muszę się przed tobą bronić i robię się głuchy.

11.           Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia. Czuję się przeraźliwie tłamszony, kiedy nic z tego wszystkiego nie wychodzi.

12.          Nie zapominaj, że jeszcze trudno mi precyzyjnie wyrazić myśli. To dlatego nie zawsze się rozumiemy.

13.          Nie sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwości. Zbyt łatwo strach zmusza mnie do kłamstwa.

14.          Nie bądź niekonsekwentny. To mnie ogłupia i wtedy tracę całą moją wiarę w ciebie.

15.          Nie odtrącaj mnie, gdy dręczę cię pytaniami. Może się wkrótce okazać, że zamiast prosić cię o wyjaśnienie, poszukam ich gdzie indziej.

16.          Nie wmawiaj mi, że moje lęki są głupie. One po prostu są.

17.          Nie rób z siebie nieskazitelnego ideału. Prawda na twój temat byłaby w przyszłości nie do zniesienia. Nie wyobrażaj sobie, iż przepraszając mnie stracisz autorytet. Za uczciwą grę umiem podziękować miłością, o jakiej nawet ci się nie śniło.

18.          Nie zapominaj, że uwielbiam wszelkiego rodzaju eksperymenty. To po prostu mój sposób na życie, więc przymknij na to oczy.

19.          Nie bądź ślepy i przyznaj, że ja też rosnę. Wiem, jak trudno dotrzymać mi kroku w tym galopie, ale zrób co możesz, żeby nam się udało.

Nie bój się miłości. Nigdy!

OBOWIĄZKI  DZIECKA

Przedszkolak ma obowiązek:

1.        Dbać o zabawki i pomoce dydaktyczne.

2.        Utrzymywać porządek w swoim najbliższym otoczeniu – szatnia, łazienka, sala zabaw (kąciki zainteresowań, zabawki).

3.        Aktywnie uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych i zabawach ruchowych.

4.        Dbać o higienę osobistą i estetyczny wygląd.

5.        Szanować innych – dorosłych i dzieci.

6.        Używać  czarodziejskich słów”: Proszę – Przepraszam- Dziękuję - Dzień dobry - Do widzenia.

7.        Samowolnie nie opuszczać przedszkola.

8.       Zgłaszać wszelkie dolegliwości.

9.        Zachować bezpieczeństwo podczas zabaw, zajęć dydaktycznych i posiłków w sali oraz  podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym.

10.     Zgodnie współdziałać w zespole (dzielić się zabawkami i pomocami   dydaktycznymi).

 

PRAWA  DZIECKA

Przedszkolak ma prawo do:

1.        Indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju.

2.        Doświadczania konsekwencji własnego zachowania.

3.        Zabawy i wyboru towarzyszy zabaw.

4.        Spokoju i samotności, gdy tego chce.

5.        Badania, eksperymentowania i różnorodności doświadczeń.

6.        Zdrowego żywienia, do jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale również prawo do nauki regulowania własnych potrzeb.

7.        Pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą.

8.       Fantazji i własnych światów.

9.        Otoczenia różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym.

10.     Akceptacji takim, jakim jest.

11.      Przebywania w ramach swoich zdolności tam, gdzie chce.

12.     Aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi.

13.     Posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których można się zwrócić.

Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW

Przedszkola  Nr 1 w Sławnie

 

I.                     POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie:

    - Ustawy z dnia 16 maja 1996r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późn. Zm.).

    - Ustawy z dnia 10 lutego 1996r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.).

2.Zasady tworzenia Rady rodziców uchwala ogół rodziców dzieci placówki.

3.Rada Rodziców jest społecznie działającym organem przedstawicielskim rodziców, współdziałającym z dyrektorem przedszkola, radą pedagogiczną oraz organizacjami i instytucjami uczestniczącymi w realizacji zadań statutowych Przedszkola.

4.Rada uchwala swój regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Przedszkola.

 

II.                   CELE I ZADANIA

 

Zadaniem Rady Rodziców jest:

1.Współdziałanie z przedszkolem w celu ujednolicenia oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym.

2.Uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniające się do ciągłego podnoszenia pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci.

3.Prezentowanie wobec dyrektora i Rady Pedagogicznej opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola.

4.Przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o udzielanej pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej Rady Rodziców.

5.Współdziałanie z pozostałymi organami przedszkola w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom oraz podnoszeniu jakości pracy placówki.

 

III.                 TRYB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW RADY RODZICÓW.

 

1.Członkowie Rady Rodziców powoływani są na pierwszym spotkaniu rodziców w danym roku szkolnym.

2.Rada Rodziców powinna składać się z co najmniej dwóch reprezentantów z każdej grupy.

3.Rada rodziców składa się z przewodniczącego, skarbnika, sekretarza, dwóch osób stanowiących komisję rewizyjną oraz członków, którzy są przedstawicielami rodziców z poszczególnych grup.

4.Działalnością Rady Rodziców kieruje przewodniczący.

5.Osoby wymienione w ust. 3 wybierane są spośród członków Rady Rodziców na pierwszym spotkaniu.

6.Wybór nowych członków Rady Rodziców w ciągu roku szkolnego może odbywać się na zasadzie:

-       indywidualnego zgłoszenia osoby zainteresowanej uczestnictwem w pracach Rady,

-       propozycji członków rady Rodziców, rodziców bądź dyrektora.

7.Odstąpienie od udziału w działalności Rady Rodziców może nastąpić w drodze:

-       złożenia rezygnacji, która wymaga akceptacji Rady Rodziców,

-       odwołania na wniosek rodziców lub członków Rady po uprzednim przegłosowaniu zwykłą większością głosów.

 

IV.                 ZADANIA CZŁONKÓW RADY RODZICÓW

 

Zadania Przewodniczącego Rady Rodziców:

1.Kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców.

2.Opracowanie projektu planu pracy wraz z planem finansowym na dany rok szkolny, z uwzględnieniem zamierzeń rad grupowych oraz zadań wynikających z planu rozwoju przedszkola.

3.Współdziałanie z wszystkimi członkami Rady Rodziców, włączenie ich do realizacji planu pracy.

4.Zwoływanie i prowadzenie spotkań Rady Rodziców.

5.Kierowanie działalnością finansową Rady Rodziców.

6.Przekazywanie dyrektorowi opinii i postulatów Rady rodziców dotyczących działalności przedszkola.

 

Zadania Skarbnika Rady Rodziców:

1.Czuwanie nad rytmiczną realizacją planu finansowego i prawidłowym oraz celowym gospodarowaniem funduszami Rady Rodziców.

2.Sprawdzanie na bieżąco dokumentów finansowych Rady, kontrolowanie prawidłowości oraz zatwierdzanie ich do wypłaty.

 

Zadania Sekretarza Rady Rodziców:

1.Organizowanie harmonogramu prac i zebrań Rady Rodziców oraz organizacyjne ich przygotowywanie.

2.Prowadzenie dokumentacji i korespondencji Rady oraz zapewnienie prawidłowego ich przechowywania.

 

Zadania Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców:

1.Dokonywanie raz na kwartał kontroli dokumentów finansowych i stanu gotówki w kasie rady Rodziców.

2.Składanie rocznego sprawozdania z działalności finansowej Rady Rodziców.

 

V.                   ZASADY DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ RADY RODZICÓW.

 

1.Fundusze Rady Rodziców powstają z dobrowolnych składek rodziców.

2.Wysokość minimalnej składki na rzecz Rady Rodziców ustala się na spotkaniu ogólnym rodziców.

3.Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od ustalonej.

4.Rada Rodziców w szczególnie uzasadnionych przypadkach może zwolnić określonych rodziców z wnoszenia części lub całości składki.

5.Rodzice wpłacają ustaloną składkę miesięcznie lub w dwóch ratach, pierwszą do końca grudnia, drugą do końca marca.

6.Pieniądze przyjmowane są na zbiorcze listy grup stanowiące druk ścisłego zarachowania.

7.Fundusze Rady Rodziców oraz obrót gotówki są księgowane.

8.Rada Rodziców ustala preliminarz wydatków oraz wysokość pogotowia kasowego.

9.Rada Rodziców może zatrudniać na umowę - zlecenie osoby do wykonywania określonych zadań.

10.Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone na zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, wyposażenia przedszkola, opłacenia koncertów, teatrzyków, wycieczek, imprez okolicznościowych i upominków dla dzieci, warsztatów szkoleniowych dla rodziców i pedagogów.

11.Rada Rodziców upoważnia dyrektora przedszkola do dysponowania funduszem rady zgodnie z ustalonym regulaminem i preliminarzem wydatków.

 

VI.                 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok.

2.W skład Rady Rodziców nowej kadencji mogą wchodzić osoby będące członkami Rady Rodziców w roku poprzednim.

3.Przewodniczący Rady Rodziców lub upoważniona osoba przekazuje przewodniczącemu nowej Rady Rodziców wszystkie sprawy (łącznie z finansami) związane z działalnością Rady Rodziców.

4.Decyzja o rozwiązaniu Rady Rodziców w trakcie roku szkolnego może być podjęta tylko za zgodą 75% członków Rady.

5.Decyzja dotycząca ewentualnych zmian w regulaminie rady Rodziców może być podjęta większością głosów członków obecnych na spotkaniu Rady.

6.Regulamin obowiązuje wszystkich członków Rady Rodziców.

7.Spotkania Rady rodziców zwołuje i prowadzi przewodniczący. W spotkaniu powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków.

8.Prowadzący spotkanie zaprasza do udziału w spotkaniu ( z głosem doradczym) dyrektora przedszkola i ewentualnie innych członków Rady Pedagogicznej.

9.Spotkania Rady Rodziców są protokołowane i stanowią dokumentację placówki.

10.Protokół ze spotkania sporządza sekretarz lub osoba wskazana przez prowadzącego.

Regulamin przyjmowania dzieci

Załącznik do Zarządzenia nr 1/2011 Dyrektora Przedszkola nr 1, im. Kubusia Puchatka z dnia 28 lutego 2011

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLI

PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO SŁAWNO

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty( Dz. U. z 1991r, nr 95, poz. 425

z późniejszymi zmianami)

2. Rozporządzenie MEN z dn. 21 maja 2001r w sprawie ramowych statutów publicznego

przedszkola oraz publicznej szkoły ( Dz. U. z 2001r., nr 61, poz. 624 z późniejszymi

zmianami)

3. Rozporządzenie MEN z dn. 20 lutego 2004 w sprawie warunków i trybu przyjmowania

dzieci do publicznych szkół i przedszkoli oraz przechodzenia z jednego typu szkół do

innych

4. Statut przedszkola

§ 1

Rekrutacja dzieci do Przedszkoli w Sławnie, zwanych dalej „ Przedszkolami”,

dokonywana jest zgodnie z przepisami statutu przedszkola oraz według zasad

określonych niniejszym Regulaminem.

§2

1. Do Przedszkoli przyjmowane są dzieci w wieku 3 – 6 lat, a w wyjątkowych

przypadkach dzieci 2,5 letnie oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny do

ukończenia 8 roku życia, zamieszkałe na terenie miasta Sławno. Do Przedszkola nr 4

im. Krasnala Halabały w Sławnie przyjmowane są również dzieci w wieku 1-3 lat .

2. Przyjmowanie dzieci do przedszkola odbywa się na podstawie Karty Zgłoszenia

dziecka do przedszkola, stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.

3. Nabór prowadzi się zgodnie z poniższym harmonogramem:

1) od 1 marca do 31 marca danego roku – wydawanie i przyjmowanie przez

przedszkole kart zgłoszenia

2) od 1 kwietnia do 14 kwietnia danego roku – rozpatrywanie przez

Międzyprzedszkolną Komisję Rekrutacyjną złożonych kart, z zastrzeżeniem §

3 ust. 1

2) 15 kwietnia danego roku - wywieszenie na tablicach informacyjnych

przedszkoli imiennych listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych:

a) 15 kwietnia danego roku listy dzieci z terenu miasta Sławno

b) 11 maja danego roku listy dzieci z terenu gminy Sławno oraz innych gmin

4) do 22 kwietnia danego roku - składanie odwołań do dyrektora przedszkola

5) do 6 maja danego roku - rozpatrzenie odwołań przez dyrektora i udzielenie

informacji odwołującym się.

4. Jeżeli koniec terminów określonych w ust. 3 przypada na dzień ustawowo wolny

od pracy, termin upływa w najbliższy następny dzień powszedni.

§3

1. W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc w przedszkolu,

przyjęć dzieci dokonuje dyrektor bez rozpatrywania kart przez Komisję Rekrutacyjną

2. W sytuacji, kiedy liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola jest większa od liczby

miejsc w przedszkolu, dyrektor przedszkola powołuje Komisję Rekrutacyjną, w skład

której

wchodzą :

1) Dyrektor Przedszkola – jako przewodniczący Komisji

2) 1 przedstawiciel Rady Rodziców - członek

3) 1 przedstawiciel Rady Pedagogicznej - członek

3. Komisja Rekrutacyjna dokonuje rekrutacji dzieci zgodnie z zasadami

wynikającymi z obowiązujących przepisów , statutu oraz niniejszego Regulaminu .

§ 4

1. Kwalifikacje do Przedszkoli na rok szkolny 2011/2012 oraz do oddziału 5 – cio

godzinnego zorganizowanego w szkole podstawowej, przeprowadzać będzie

Międzyprzedszkolna Komisja Rekrutacyjna składająca się z Komisji

Rekrutacyjnych powołanych przez dyrektorów każdego z przedszkoli.

2. Funkcję koordynatora Międzyprzedszkolnej Komisji Rekrutacyjnej pełnić

będzie dyrektor Przedszkola nr 1 im. Kubusia Puchatka , który zobowiązany

jest między innymi do:

1) zapewniania warunków organizacyjno -administracyjnym dla pracy komisji

,

2)zawiadomienia wszystkich członków Komisji o terminach jej posiedzeń .

3. Przepis §2 ust.3 stosuje się odpowiednio .

4. Międzyprzedszkolna Komisja Rekrutacyjna kończy pracę po sporządzeniu list

dzieci przyjętych oraz dzieci nieprzyjętych – która będzie listą rezerwową .

5. W przypadku pozostania wolnych miejsc w przedszkolu po zakończeniu

rekrutacji przez Międzyprzedszkolną Komisję Rekrutacyjną , dalszą rekrutację

prowadzić będzie Komisja Rekrutacyjna danego przedszkola lub dyrektor

przedszkola

§ 5

1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci wg następującej kolejności:

1) dzieci 6 letnie odbywające roczne, obowiązkowe przygotowanie

przedszkolne

2) dzieci 5 letnie odbywające roczne, obowiązkowe przygotowanie

przedszkolne

3) dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących

4) dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany

stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji

5) dzieci z rodzin zastępczych

6)dzieci obojga rodziców pracujących

7) dzieci z rodzin wychowujących więcej niż troje dzieci

8) dzieci uczęszczające do przedszkola w poprzednim roku szkolnym

2. W przypadku występowania wolnych miejsc, po zakończeniu rekrutacji we

wszystkich przedszkolach, mogą być do nich przyjęte dzieci z terenu gminy Sławno

oraz innych gmin

§ 6

1. Tryb pracy Międzyprzedszkolnej Komisji Rekrutacyjnej określa regulamin

uchwalony przez Komisję na pierwszym posiedzeniu.

§ 7

1. Nie zgłoszenie się zakwalifikowanego dziecka do Przedszkola w dniu 1

września danego roku szkolnego i braku informacji o przyczynie nieobecności

w ciągu pięciu dni roboczych skutkować będzie skreśleniem dziecka z listy

dzieci przyjętych do przedszkola. Miejsce to zajmie kolejne dziecko z listy

rezerwowej.

1. W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją

dyrektora w miarę posiadanych wolnych miejsc.

2. Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola na dany rok szkolny podpisują

z dyrektorem przedszkola „ Umowę korzystania z usług przedszkola”

3. Traci moc Regulamin Rekrutacji Dzieci do Przedszkola nr 1 , im. Kubusia

Puchatka w Sławnie z dnia 18 lutego 2010r

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2011r.